Receptet för hög kundnöjdhet

Vi erbjuder både löpande skötsel och enskilda uppdrag for fastighetsbolag, företag och kommuner.

Underhåll och service

Kontinuerlig fastighetsskötsel och underhåll förbättrar boendemiljön! Vi besiktigar fastigheterna kontinuerligt för att säkerställa standarden både vad gäller inne- och utemiljön. Underhållet kan innebära allt från att byta lampor och säkringar i allmänna utrymmen, inspektera att lås och dörrvreden fungerar, kontroll av värme-, ventilations-, vatten och avloppssystem till att kontrollera att brandutrustningen i fastigheten fungerar enligt […]

Trädgårdsskötsel

Vi ser till att er utemiljö ser städat och välvårdat ut! En städad och välvårdad utemiljö är minst lika viktig som en välskött fastighet. Vi ser till att hålla gräset klippt och trimmat och att mindre träd och buskar beskärs och klipps. På våren ser vi till att sanden på entréer och gångar sopas bort […]

Vinterunderhåll

Trygg och säker utemiljö vintertid! På vintern ser vi till att parkeringar, gångar och entréer är plogade, skottade och sandade. Vi kontrollerar även istappar och värmeslingor i stuprören för att ni ska ha en så säker och trygg gårdsmiljö som möjligt vintertid. I vår maskinpark har vi åtta traktorer för att hinna med plogningen även […]